Inwentaryzacja zieleni

Niezbędnym narzędziem realizacji wszelkich inwestycji jest inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna), będąca ilościowym i rodzajowym spisem z natury drzew i/lub krzewów. Wskazuje ona również ich rozmieszczenie w terenie oraz parametry dendrometryczne takie jak obwód pnia, wysokość, zasięg korony, powierzchnię zajmowaną przez krzewy oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego.

Wyniki prac terenowych zestawiane są w formie opisowej, tabelarycznej oraz graficznej w postaci dokumentacji inwentaryzacyjnej.

1. Część opisowa określająca uwarunkowania terenowe oraz przedmiot inwestycji i jego wpływ na zachowanie istniejącej zieleni, tj. gospodarkę drzewostanem określającą zakres prac pielęgnacyjnych a także wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych lub konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego czy kolizję z planowaną inwestycją.

2. Część tabelaryczna obejmuje wykaz zinwentaryzowanej zieleni z określeniem takich parametrów jak:

 • nazwa rodzajowa i gatunkowa drzew i/lub krzewów w języku polskim i łacińskim,
 • obwody pni na wys. 5cm oraz 130cm,
 • zasięg koron drzew oraz wysokości,
 • powierzchnia zajmowana przez krzewy,
 • stan sanitarny drzew i krzewów,
 • uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, wycinki lub przesadzenia (gospodarka drzewostanem).

3. Część graficzna to lokalizacja zieleni w formie mapy, wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu.

Inwentaryzacja zieleni wykonywana jest na zaktualizowanej o istniejącą zieleń (pomiar geodezyjny), kopii mapy zasadniczej lub mapie do celów projektowych, obejmującej układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych jak również sieci uzbrojenia terenu.

Inwentaryzacja zieleni może zawierać dodatkowo:

 • projekt zabezpieczenia zieleni przeznaczonej do adaptacji,
 • projekt nasadzeń kompensacyjnych,
 • projekt wykonawczy zieleni,
 • dokumentację fotograficzną, dołączoną do opracowania w formie elektronicznej na płycie CD,
 • tabelę z preliminarzem opłat za usunięcie zieleni,
 • kosztorys Inwestorski wykonanie pielęgnacji i/lub wycinki zieleni.

Gotowe opracowanie przekazujemy Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w ustalonej wcześniej liczbie egzemplarzy.

W imieniu Inwestora – na podstawie pełnomocnictwa – możemy pozyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew i/lub krzewów lub ich przesadzanie.

DESIGN: INFORD.eu