W jakim celu wykonywana jest inwentaryzacja zieleni?

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) wykonywana jest w celu określenia ilości i rodzaju drzew i/lub krzewów ze wskazaniem ich umiejscowienia w terenie oraz parametrów dendrometrycznych (obwód pnia, zasięg korony, wysokość, powierzchnię zajmowaną przez krzewy oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzew i/lub krzewów).

Wyniki pomiarów wykonanych w terenie zestawione są w dokumentacji inwentaryzacyjnej, składającej się z:

  • części opisowej – określającej m.in. przedmiot inwestycji oraz jego wpływ na zachowanie istniejącej zieleni,
  • części tabelarycznej – zestawienie zinwentaryzowanej zieleni z podaniem parametrów dendrometrycznych, opisem stanu zdrowotnego i niezbędnych do wykonania zabiegów,
  • części graficznej – naniesienie zinwentaryzowanej zieleni na mapę z numerem odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu.

Dokumentacja inwentaryzacyjna jest dokumentem wyjściowym do:

  • uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie;
  • uzgadniania inwestycji budowlanych w tym projektów zagospodarowania terenu;
  • uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenach objętych ochroną konserwatorską;
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • kosztorysowania robót budowlanych;
  • operatów szacunkowych wartości nieruchomości.

Należy pamiętać, że im bardziej szczegółowo zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni, tym sprawniej będą przebiegały dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu.

DESIGN: INFORD.eu