W jakim celu wykonywana jest inwentaryzacja zieleni ?

Inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna) wykonywana jest w celu określenia ilości i rodzaju drzew lub krzewów ze wskazaniem ich rozmieszczenia w terenie oraz parametrów dendrometrycznych (obwód pnia, wysokość, zasięg korony, powierzchnię zajmowaną przez krzewy oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego drzew lub krzewów).

Wyniki pomiarów wykonanych w terenie zestawione są w dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Dokumentacja inwentaryzacyjna jest dokumentem wyjściowym do:

  • uzyskania pozwolenia na wycinkę lub przesadzenie;
  • uzgadniania inwestycji budowlanych w tym projektów zagospodarowania terenu;
  • uzgadniania zakresu prac pielęgnacyjnych w drzewostanie na terenach objętych ochroną konserwatorską;
  • decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  • kosztorysowania robót budowlanych;
  • operatów szacunkowych wartości nieruchomości.

Należy pamiętać, że im bardziej szczegółowo zostanie wykonana inwentaryzacja zieleni, tym sprawniej będą przebiegały dalsze prace związane z zagospodarowaniem terenu.

DESIGN: INFORD.eu