Kto wydaje zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów ?

Zgodnie z Art. 83a. 1. oraz Art. 90. 1, 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu wydaje:

  • z terenu nieruchomości – wójt, burmistrz albo prezydent miasta,
  • z terenu nieruchomości będących własnością gminy – z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu – starosta lub marszałek województwa (w przypadku miast na prawach powiatu),
  • z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków – wojewódzki konserwator zabytków,
  • pasie drogowym drogi publicznej, z wyłączeniem obcych gatunków topoli, wydaje się po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska,
  • na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody wydaje się po uzgodnieniu odpowiednio z dyrektorem parku narodowego albo regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
DESIGN: INFORD.eu