ZAUFALI NAM

Starostwo Powiatowe w Kutnie (2014)

Projekt konserwacji zabytkowego parku w Oporowie – projekt gospodarki drzewostanem i projekt zieleni – etap I.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim (2014)

Inwentaryzacja drzewostanu na terenie Zespołu Parkowo – Pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków, położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim (dz. nr ew. 2/3) wraz z ekspertyzą dendrologiczną oraz kosztorysem wykonania prac pielęgnacyjnych.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2014)

Program funkcjonalno-użytkowy modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 257 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany (2014)

Utworzenie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoska 9 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Współpraca z firmą Aurel Mariola i Andrzej Zielińscy.
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw.

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej (2014)

Aktualizacja inwentaryzacji dendrologicznej Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabytków w Ostrowi Mazowieckiej.

Urząd Miasta Rzeszowa (2015)

Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowego drzewostanu na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz z projektem gospodarki drzewostanem.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim (2015)

Przegląd drzewostanu wraz z projektem zieleni i koncepcją modernizacji zieleńców, usytuowanych w Mieście Sokołów Podlaski.

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie (2015)

Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz dokonanie uzgodnień i uzyskanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie przyległym do rozdzielni 110kV Olszynka Grochowska.

Prowadzenie nadzoru Inwestorskiego nad wycinką drzew.

Urząd Gminy w Celestynowie (2016)

Koncepcja zagospodarowania zielenią wzdłuż ul. Otwockiej, pl. Wyszyńskiego oraz ul. Św. Kazimierza, w miejscowości Celestynów.

Urząd Gminy w Celestynowie (2016)

Projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania terenu centrum Celestynowa, zgodnie z fragmentem projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”.

TECHCOM Projekt S. C. (2016)

Operat dendrologiczny na potrzeby przebudowy stacji gazowej w Woli Karczewskiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim (2016)

Koncepcja zagospodarowania terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (2016)

Dokumentacja rewaloryzacji zabytkowego parku na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

PAS PROJEKT Sp. z o. o. (2016)

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby inwestycji pn. „Budowa budynków biurowo laboratoryjnego i warsztatowo – magazynowego Instytutu Morskiego w Gdańsku”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2016)

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 w Warszawie.

Szkoła Podstawowa nr 231 im. M. Zaruskiego (2016)

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa remontu boisk w Szkole Podstawowej nr 231 im. M. Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie.

Fundacja We Dworze (2017)

Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego starodrzewu, na terenie Zespołu Dworskiego z poł. XIX w., zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Rzuców.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2017)

Dokumentacji projektowa i kosztorysowa remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAROKAŃSKA” (2017)

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu o funkcji rekreacyjnej przy ul. Marokańskiej i Libijskiej w Warszawie.

Urząd Gminy w Ciechanowie (2017)

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią na terenie 12 hektarowego cmentarza w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 86.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe M.St. Warszawy (2017)

Projekt zabezpieczenia zieleni na potrzeby budowy punktu czerpalnego przeciwpożarowego dla muszli koncertowej, na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2017)

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa budowy placu zabaw przy ul. Płużnickiej, Przytulnej i Strumykowej w Warszawie.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA” (2017)

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią dla potrzeb budowy pawilonu usługowo-handlowo-biurowego w warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia.

Tebodin Poland Sp. z o. o. (2017)

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią na terenie browaru Warka dla potrzeb projektu przebudowy dróg.

Electrum sp. z o.o. (2017)

Inwentaryzacja drzew wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią dla potrzeb rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15KV SE w Ząbkach.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy (2017)

Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych, na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy przy ul. Pleszewskiej 5 w miejscowości Dobrzyca.

Ekomeritum Sp. z o.o. (2017)

Inwentaryzacja oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa centrum handlowego o pow. zabudowy 12 000 m2” na terenie zlokalizowanym przy ul. Zegrzyńskiej w gminie Jabłonna.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2017)

Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 w Warszawie.

MERiTUM PROJEKT (2017-2019)

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią oraz projekt zieleni na potrzeby dokumentacji projektowej budowy skrzyżowania ulic Modlińskiej i Światowida w Warszawie.

TECHCOM Projekt S. C. (2017)

Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby rozbiórki i budowy stacji gazowej „MORY” wraz z niezbędną infrastrukturą.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2017)

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany (2017)

Opracowanie projektu „Wybieg dla psów – polana Hutnik” na terenie Lasu Bielańskiego w Warszawie, realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we współpracy z firmą Aurel Mariola i Andrzej Zielińscy.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim (2018)

Dokumentacja projektowa dla zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w ramach Rządowego programu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta Sokołów Podlaski”.

IFA Sp. z o.o. (2018)

Inwentaryzacja oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego Stop Shop w Siedlcach”.

Prowadzenie nadzoru Inwestorskiego nad wycinką drzew.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2018)

Projekt w ramach budżetu partycypacyjnego pn. „Hamak miejski łącznie z infrastrukturą towarzyszącą” realizowany na terenie parków miejskich w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2018)

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy placu zabaw ze strefą sportową dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2018)

Dokumentacja projektowa budowy zestawu zabawowego dla dzieci w ramach budżetu partycypacyjnego: „Park henrykowski dzieciom –  doposażenie parku w duży zestaw zabawowy”.

Blejkan S.A. (2018)

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby renowacji magistrali wodociągowej w ul. Krajewskiego, Zajączka i Mickiewicza w Warszawie.

MW HOLDING Sp. z o.o. (2018)

Inwentaryzacja oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany (2018)

Program Funkcjonalno–Użytkowy w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: Skwer przy ul. Lekkiej.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany (2018)

Program Funkcjonalno–Użytkowy w ramach zadania z budżetu partycypacyjnego pn.: Podwórko otwarte na świat.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2018)

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego – Miejsce spotkań przy ul. Ostródzkiej, budowa wiaty rekreacyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 112 w Warszawie (2018)

Dokumentacja projektowa budowy placu zabaw na terenie filii zlokalizowanego przy ul. Ostródzkiej 144 w Warszawie.

Urząd Miasta Bydgoszcz (2018)

Inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wycinki oraz aktualizacją geodezyjną drzewostanu na terenie Parku Bydgoskiego Harcerstwa, dz. ew. nr 31/8, 2/1 i 2/2 w obrębie 174 o łącznej powierzchni 12,37 ha.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2018)

STUDIUM WYKONALNOŚCI – KONCEPCJA obszaru pomiędzy ulicami Ćmielowską, Światowida, Ch. Botewa i Myśliborską w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bemowo (2018)

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią oraz projekt zieleni na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa nowej pływalni w Warszawie, przy ul. Lazurowej.”

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce (2018)

Inwentaryzacja zieleni oraz określenie sposobu jej zabezpieczenia na placu budowy, na potrzeby prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2572W Goworowo-Ludwinowo-Kaszewiec-Kunin w km 3+000 w m. Szczawin”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2019)

STUDIUM WYKONALNOŚCI – KONCEPCJA budowy dwóch tężni w dzielnicy Białołęka w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2019)

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa zwycięskiego projektu z budżetu partycypacyjnego – Skweru Krzyżówki / Kowalczyka – Żerań w dzielnicy Białołęka w Warszawie.

Newflow Sp. z o.o. (2019)

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem zabezpieczenia zieleni wraz z uzgodnieniem dokumentacji w ZZM na potrzeby renowacji magistrali  wodociągowej  w  ul.  Domaniewskiej  w Warszawie.

Urząd Gminy w Ciechanowie (2019)

Inwentaryzacja zieleni wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią wzdłuż ul. Sienkiewicza, Orylskiej, Augustiańskiej, Ściegiennego, ul. 3 Maja oraz na skwerze TON-u w Ciechanowie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2019)

Aktualizacja dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu boisk w Szkole Podstawowej nr 231 im. M. Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie.

SDA Szcześniak Denier Architekci sp. z o. o. (2019)

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią wraz z projektem zabezpieczenia zieleni na potrzeby inwestycji pn. Remont i przebudowa budynku Ośrodka diagnostyczno – konsultacyjnego w Warszawie przy ul. Remiszewskiej 14.

GRAPH’IT SP. Z O.O. (2019)

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią wraz z projektem zabezpieczenia zieleni na potrzeby rozbudowy kampusu Politechniki Warszawskiej przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie.

EKO Energetyka i Ciepłownictwo Sp. z o.o. (2019)

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią wraz z projektem zabezpieczenia zieleni na potrzeby przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Solidarności, Antoniukowskiej, Wierzbowej i Broniewskiego w Białymstoku.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2019)

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Ogrody Mehoffera – Kwiaty, krzewy, drzewa.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (2019)

Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego na terenie wybranych działek powierzonych ZGN Praga-Północ w zarządzanie i administrowanie zarządzeniem Prezydenta M.St. Warszawy.

Urząd Gminy w Ciechanowie (2019)

Projekt zagospodarowania zielenią obszaru skweru zlokalizowanego na placu Kościuszki w Ciechanowie.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica Sp. z o.o. (2020)

Program funkcjonalno-użytkowy na potrzeby budowy centrum rehabilitacji społeczno-leczniczej na terenie Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica Sp. z o.o.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2020)

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Zielony skwer miejski przy białołęckim ratuszu.

Urząd Gminy Łomianki (2020)

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, obejmująca remont nawierzchni boiska sportowego (do piłki nożnej) mieszczącego się przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łomiankach.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka (2020)

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na realizację projektu z budżetu partycypacyjnego pn. Nowoczesny Park Picassa – rewitalizacja parku.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie (2020)

Koncepcja zagospodarowania parku rekreacyjno – poznawczego w Gołotczyźnie.

DESIGN: INFORD.eu