OFERTA

Oferujemy usługi w zakresie:

1. Inwentaryzacji zieleni:

Dokumentacja inwentaryzacyjna w zależności od potrzeb zawiera:

 • domiar geodezyjny zieleni,
 • spis z natury istniejącej zieleni z pomiarem parametrów dendrometrycznych oraz opisem stanu fitosanitarnego,
 • gospodarkę istniejąca zielenią,
 • projekt wykonawczy zieleni,
 • projekt nasadzeń kompensacyjnych,
 • projekt ochrony drzew na placu budowy,
 • preliminarz opłat środowiskowych,
 • specyfikację branżową oraz przedmiary z kosztorysami Inwestorskimi.

Opracowujemy również opinie dendrologiczne jak również wykonujemy przeglądy drzewostanu pod kątem bezpieczeństwa powszechnego.

2. Projektowania terenów zieleni:

W ramach usług projektowych oferujemy wykonanie takich opracowań jak:

 • analizy i studium wykonalności,
 • programy funkcjonalno – użytkowe,
 • koncepcje zagospodarowania terenu,
 • wielobranżowe projekty wykonawcze i budowlane terenów rekreacyjnych oraz sportowych, takich jak: skwery, parki, place, boiska sportowe, place zabaw itp.,
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiary i kosztorysy inwestorskie.

W imieniu Inwestora prowadzimy czynności formalno – prawne związane z pozyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii, decyzji oraz pozwoleń.

3. Nadzorów Inwestorskich:

Oferujemy usługi Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni, obejmujące:

 • nadzory autorskie w zakresie branży zieleni, sprawowane w czasie realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowych wykonanych przez Naszą Pracownię,
 • nadzory dendrologiczne w zakresie ochrony drzew na placu budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych oraz prawidłowego przebiegu prac związanych z pielęgnacją i wycinką zieleni,
 • nadzory Inwestorskie w zakresie branży zieleni, sprawowane w czasie praz związanych z zakładaniem terenów zieleni.

Dzięki współpracy z doświadczonymi i wysoko wykwalifikowanymi Wykonawcami, mamy również możliwość zaoferowania Państwu wysokiej jakości usług w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew, a także kompleksowego zakładania terenów zieleni.

Zapraszamy do współpracy!

DESIGN: INFORD.eu