ZAUFALI NAM

Starostwo Powiatowe w Kutnie

Projekt konserwacji zabytkowego parku w Oporowie – projekt gospodarki drzewostanem i projekt zieleni – etap I.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Wykonanie inwentaryzacji drzewostanu na terenie Zespołu Parkowo – Pałacowego, wpisanego do rejestru zabytków, położonego przy ul. Lipowej w Sokołowie Podlaskim (dz. nr ew. 2/3) wraz z ekspertyzą dendrologiczną oraz kosztorysem wykonania prac pielęgnacyjnych.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 257 w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany

Utworzenie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 77 przy ul. Samogłoska 9 w Warszawie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Współpraca z firmą Aurel Mariola i Andrzej Zielińscy.
Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego placu zabaw.

Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej

Wykonanie aktualizacji inwentaryzacji dendrologicznej Parku Miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, w Ostrowi Mazowieckiej.

RWE STOEN Operator Sp. z o. o.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w zakresie ochrony istniejących drzew w okresie budowy na potrzeby przebudowy linii napowietrznej i kablowej.

Urząd Miasta Rzeszowa

Inwentaryzacja dendrologiczna zabytkowego drzewostanu na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie wraz z projektem gospodarki drzewostanem.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Przegląd drzewostanu wraz z projektem zieleni i koncepcją modernizacji zieleńców, usytuowanych w Mieście Sokołów Podlaski.

PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie

Wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, oraz dokonanie uzgodnień i uzyskanie decyzji administracyjnych na wycinkę drzew i wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych w drzewostanie przyległym do rozdzielni 110kV Olszynka Grochowska.

Prowadzenie nadzoru Inwestorskiego nad wycinką drzew.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu boiska do piłki nożnej w Szkole Podstawowej nr 31 przy ul. Kobiałka 49 w Warszawie.

Urząd Gminy w Celestynowie

Koncepcja zagospodarowania zielenią wzdłuż ul. Otwockiej, pl. Wyszyńskiego oraz ul. Św. Kazimierza, w miejscowości Celestynów.

Urząd Gminy w Celestynowie

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego zagospodarowania terenu centrum Celestynowa, zgodnie z fragmentem projektu koncepcyjnego zagospodarowania terenu, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum Celestynowa”.

TECHCOM Projekt S. C.

Operat dendrologiczny na potrzeby przebudowy stacji gazowej w Woli Karczewskiej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Podlaskim

Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu wokół Środowiskowego Domu Samopomocy w Sokołowie Podlaskim.

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

Dokumentacja rewaloryzacji zabytkowego parku na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

PAS PROJEKT Sp. z o. o.

Inwentaryzacja zieleni na potrzeby inwestycji pn. „Budowa budynków biurowo laboratoryjnego i warsztatowo – magazynowego Instytutu Morskiego w Gdańsku”.

Szkoła Podstawowa nr 231 im. M. Zaruskiego

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej remontu boisk w Szkole Podstawowej nr 231 im. M. Zaruskiego przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie.

Fundacja We Dworze

Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego starodrzewu, na terenie Zespołu Dworskiego z poł. XIX w., zlokalizowanego przy ul. Armii Krajowej w miejscowości Rzuców.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „MAROKAŃSKA”

Projekt zagospodarowania terenu o funkcji rekreacyjnej przy ul. Marokańskiej i Libijskiej w Warszawie.

Urząd Gminy w Ciechanowie

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią na terenie 12 hektarowego cmentarza w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej 86.

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Projekt zabezpieczenia zieleni na placu budowy na potrzeby budowy punktu czerpalnego przeciwpożarowego dla muszli koncertowej, na terenie Parku Skaryszewskiego w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy placu zabaw przy ul. Płużnickiej, Przytulnej i Strumykowej w Warszawie.

Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRAGA”

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią dla potrzeb budowy pawilonu usługowo-handlowo-biurowego w warszawie przy ul. Erazma z Zakroczymia.

Tebodin Poland Sp. z o. o.

Inwentaryzacja drzew i krzewów wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią na terenie browaru Warka dla potrzeb projektu przebudowy dróg.

Electrum sp. z o.o.

Inwentaryzacja drzew wraz z projektem gospodarki istniejącą zielenią dla potrzeb rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15KV SE w Ząbkach.

Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy

Inwentaryzacja zieleni wraz z oceną stanu zdrowotnego ze szczególnym uwzględnieniem drzew pomnikowych, na terenie Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy przy ul. Pleszewskiej 5 w miejscowości Dobrzyca.

Ekomeritum Sp. z o.o.

Inwentaryzacja oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa centrum handlowego o pow. zabudowy 12 000 m2” na terenie zlokalizowanym przy ul. Zegrzyńskiej w gminie Jabłonna.

TECHCOM Projekt S. C.

Inwentaryzacja drzew i krzewów oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby rozbiórki i budowy stacji gazowej „MORY” wraz z niezbędną infrastrukturą.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy terenu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kupieckiej w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany

Opracowanie projektu „Wybieg dla psów – polana Hutnik” na terenie Lasu Bielańskiego w Warszawie, realizowanego w systemie „zaprojektuj i wybuduj” we współpracy z firmą Aurel Mariola i Andrzej Zielińscy.

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa Otwartych Stref Aktywności (OSA) w ramach Rządowego programu małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie Miasta Sokołów Podlaski”.

STOP SHOP Poland sp. z o.o.

Inwentaryzacja oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego Stop Shop w Siedlcach”.

Prowadzenie nadzoru Inwestorskiego nad wycinką drzew.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie projektu pn. „Hamak miejski łącznie z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na terenie parków miejskich w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy placu zabaw ze strefą sportową dla dzieci w Szkole Podstawowej nr 110 przy ul. Bohaterów 41 w Warszawie.

Blejkan S.A.

Inwentaryzacja i gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby renowacji magistrali wodociągowej w ul. Krajewskiego, Zajączka i Mickiewicza w Warszawie.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy zestawu zabawowego dla dzieci w ramach budżetu partycypacyjnego: „Park henrykowski dzieciom –  doposażenie parku w duży zestaw zabawowy”.

MW HOLDING Sp. z o.o.

Inwentaryzacja oraz gospodarka istniejącą zielenią na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i parkingiem podziemnym” w Nowym Dworze Mazowieckim.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bielany

Opracowanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego w ramach zadania pn.: Realizacja projektu „Skwer przy ul. Lekkiej”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej zwycięskiego projektu z Budżetu Partycypacyjnego 2018 – Miejsce spotkań przy ul. Ostródzkiej, wiaty rekreacyjnej.

Szkoła Podstawowa nr 112 w Warszawie

Wykonanie dokumentacji projektowej budowy placu zabaw na terenie filii zlokalizowanego przy ul. Ostródzkiej 144 w Warszawie.

Urząd Miasta Bydgoszcz

Sporządzenie inwentaryzacji dendrologicznej wraz z projektem wycinki oraz aktualizacją geodezyjną drzewostanu na terenie Parku Bydgoskiego Harcerstwa, dz. ew. nr 31/8, 2/1 i 2/2 w obrębie 174 o łącznej powierzchni 12,37 ha.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Białołęka

Wykonanie STUDIUM WYKONALNOŚCI – KONCEPCJA obszaru pomiędzy ulicami Ćmielowską, Światowida, Ch. Botewa i Myśliborską,  Warszawa Dzielnica Białołęka.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bemowo

Wykonanie inwentaryzacji, gospodarki istniejącą zielenią oraz projektu zieleni na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa nowej pływalni w Warszawie, przy ul. Lazurowej.

Zarząd Dróg Powiatowych w Ostrołęce

Wykonanie inwentaryzacji zieleni oraz sposobu jej zabezpieczenia na placu budowy, na potrzeby prowadzonej inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 2572W Goworowo-Ludwinowo-Kaszewiec-Kunin w km 3+000 w m. Szczawin”.

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Bemowo

Wykonanie inwentaryzacji, gospodarki istniejącą zielenią oraz projektu zieleni na potrzeby planowanej inwestycji pn. „Budowa nowej pływalni w Warszawie, przy ul. Lazurowej.”

DESIGN: INFORD.eu