Czy na zabiegi pielęgnacyjne drzew lub krzewów wymagane jest pozwolenie ?

Na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych nie jest wymagane zezwolenie, za wyjątkiem terenów wpisanych do rejestru zabytków. Posiadacz nieruchomości może przeprowadzać we własnym zakresie zabiegi oraz cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów, pod warunkiem, że będą one wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej i nie spowodują uszkodzenia czy też zniszczenia drzewa lub krzewu.
Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:

  • Usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
  • Utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;
  • Wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa, przy czym zabieg ten wykonuje się na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji foto graficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentację przechowuje się przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg.

Należy pamiętać, że usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż określony wyżej stanowi uszkodzenie drzewa. Natomiast usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, stanowi zniszczenie drzewa. Za obie czynności wymierzana jest  administracyjną kara pieniężna.

DESIGN: INFORD.eu