Inwentaryzacja zieleni

Niezbędnym narzędziem realizacji wszelkich inwestycji jest inwentaryzacja zieleni (inwentaryzacja dendrologiczna), będąca ilościowym i rodzajowym spisem z natury drzew lub krzewów. Wskazuje ona również ich rozmieszczenie w terenie oraz parametry dendrometryczne takie jak obwód pnia, wysokość, zasięg korony, powierzchnię zajmowaną przez krzewy oraz uwagi dotyczące stanu zdrowotnego.

Wyniki prac terenowych zestawiane są w formie tabelarycznej, opisowej oraz graficznej w postaci dokumentacji inwentaryzacyjnej.

Część tabelaryczna w formacie .pdf (.xls), obejmuje wykaz zinwentaryzowanego drzewostanu z określeniem takich parametrów jak:

  • A device for measuring the thickness of a tree trunk. Vector illustration.określenie nazwy rodzajowej i gatunkowej drzew i krzewów w języku polskim i łacińskim;
  • określenie obwodów pni, wysokości oraz zasięgu koron drzew;
  • określenie powierzchni zajmowanej przez krzewy;
  • określenie stanu sanitarnego drzew i krzewów;
  • uwagi i zalecenia dotyczące pielęgnacji, wycinki lub przesadzenia;
  • zalecenia dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów na placu budowy.

Część opisowa w formacie .pdf (.doc), zawiera streszczenie uwarunkowań terenowych oraz gospodarkę drzewostanem określającą zakres prac pielęgnacyjnych a także wykaz drzew przeznaczonych do usunięcia ze względu na bezpowrotną utratę wartości przyrodniczych lub konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego czy kolizję z planowaną inwestycją.

Część graficzna w formacie .pdf (.dwg, .dxf), to lokalizacja drzew w formie mapy, wraz z oznaczeniem numerycznym, odpowiadającym zestawieniu tabelarycznemu.

inwentaryzacja zieleniInwentaryzacja zieleni wykonywana jest na zaktualizowanej o istniejącą zieleń, kopii mapy zasadniczej lub mapie do celów projektowych, obejmującej układ istniejących i projektowanych obiektów budowlanych jak również  sieci uzbrojenia terenu.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje również wykonanie dokumentacji fotograficznej, która dołączana jest do opracowania w formie elektronicznej na płycie CD.

Inwentaryzacja zieleni może zawierać dodatkowo:

  • Tabelę z preliminarzem opłat za ewentualne usunięcie drzew i krzewów;
  • Analizę wieku drzewostanu;
  • Projekt nasadzeń kompensacyjnych.

Gotowe opracowanie przekazujemy Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w ustalonej wcześniej liczbie egzemplarzy.

W imieniu Inwestora – na podstawie pełnomocnictwa – możemy pozyskać decyzję administracyjną na wycinkę drzew i krzewów lub ich przesadzanie.

DESIGN: INFORD.eu